Fundusze Unijne

Tytuł projektu:

Zakup licencji oprogramowania SWIModule przez spółkę Rukola od firmy SWIM Łukasz Makurat

Cel i planowany efekt projektu:

Firma Rukola Sp. z o.o. zakupi licencję na oprogramowanie klasy CRM w zakresie modułów: zarządzenia klientami, zarządzania produkcją, zarządzania dostawami, magazynowy, raportów. Zakupione oprogramowanie posłuży usprawnieniu procesów związanych z obsługą oraz zarządzaniem wszystkimi etapami świadczenia usług cateringowych.
Firma oczekuje, że w ramach projektu:
a) usprawni proces produkcji wyrobów gotowych
b) usprawni system zarządzania kontaktami z klientem oraz dystrybutorami
c) usprawni i zautomatyzuje procesy firmowe
d) umocni pozycję firmy na rynku

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba innowacji wdrożonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu
– Wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 428 040,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 243 600,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.03.2022 – 31.12.2022

EUbarFINAL